Regulamin Serwisu feriebeznudy.pl

1. Definicje

1.1. FERIEBEZNUDY – serwis internetowy działający pod adresem www.feriebeznudy.pl.

1.2. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000345434, posiadająca NIP: 113-279-19-96, REGON: 142218565 będąca właścicielem serwisu FERIEBEZNUDY i administratorem danych osobowych.

1.3. Użytkownik – osoba, która korzysta z serwisu FERIEBEZNUDY.

2. Warunki korzystania z serwisu FERIEBEZNUDY

2.1. Zabrania się publikowania w serwisie FERIEBEZNUDY treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

2.2. Użytkownik może korzystać z serwisu FERIEBEZNUDY za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet) wyłącznie przez stosowną przeglądarkę. Fundacja LOTTO zastrzega możliwość blokowania wybranych przeglądarek internetowych.

2.3. Mechanizm Cookies jest wykorzystywany do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu FERIEBEZNUDY w celu identyfikacji żądania wyświetlenia strony. Serwis nie pobiera innych danych niż wynikające z plików cookies, które zapisywane są na urządzeniu i służą do zapewnienie optymalnego funkcjonowania serwisu. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajdziesz tutaj

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych (w postaci plików cookies) jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@fundacjalotto.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

3.2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@fundacjalotto.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3.3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu www.feriebeznudy.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).;

3.4. Odbiorcy danych

Dane osobowe, mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

3.5. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a) przez czas świadczenia usługi,

b) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

3.6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3.7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Akceptacja plików cookies ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędna aby skorzystać z Serwisu. 

3.8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe osób, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

4. Własność intelektualna

4.1. Zawartość serwisu FERIEBEZNUDY chroniona jest prawem autorskim. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej FERIEBEZNUDY (m.in. teksty, zdjęcia, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) bez uprzedniej zgody Fundacji LOTTO lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.2. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujących na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm bądź ich właścicieli.

4.3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

4.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 4.1. – 4.3. Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec podmiotów, które dopuszczą się zakazanych czynności. 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Fundacja LOTTO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, w szczególności sprzętu bądź oprogramowania leżących po stronie Użytkownika.

5.2. Fundacja LOTTO nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach WWW, do których w serwisie FERIEBEZNUDY umieszczone są odnośniki. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą na innej stronie WWW we własnym zakresie.

5.3. W razie zastrzeżeń do działalności serwisu FERIEBEZNUDY Użytkownik może zgłaszać uwagi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres fundacja@fundacjalotto.pl

5.4. Fundacja LOTTO nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Fundacji LOTTO.

5.5. Fundacja LOTTO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie w serwisie FERIEBEZNUDY.

Cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

x